Szkoła Podstawowa nr 45 w Lublinie

Więcej o: O szkole

Drogowskazem naszych działań jest uniwersalny i ponadczasowy system wartości zawarty w twórczości Patrona – Zbigniewa Herberta. Słowa Poety „Bądź wierny Idź”
z utworu „Przesłanie Pana Cogito” wyznaczają kierunek naszej pracy dydaktyczno--wychowawczej. Rozwijamy i kształtujemy takie postawy jak: wierność, uczciwość, prawość, przyjaźń, odpowiedzialność, wolność, i pokazujemy, jak je przenieść w przyszłość – w środowisku, regionie, kraju, świecie.

Więcej o: Wartości

Charakter szkoły, jakość jej pracy i atmosferę tworzy wiele czynników, m. in. stałe uroczystości, święta czy akcje. 

Do imprez, które wpisały się w tradycję naszej szkoły należą:

Więcej o: Szkolne zwyczaje

Historia i tradycje szkołySzkoła Podstawowa nr 45 w Lublinie rozpoczęła swoją działalność 1 września 1987 roku. Było to duże wydarzenie dla mieszkańców osiedla im. Karola Lipińskiego, a także całego Czechowa, gdyż placówka ta w sposób odczuwalny rozwiązywała problemy nauczania w tej części miasta, odciążając przepełnione szkoły nr 5, 18 i 34. Mieszkańcy osiedla długo jednak czekali, zanim w murach szkoły rozległ się pierwszy dzwonek. Powstała ona bowiem dopiero po 9 latach od momentu zasiedlenia pierwszych bloków, a dzieci do tej pory musiały dojeżdżać do szkół położonych w różnych częściach miasta.

O budowę szkoły podstawowej właśnie na tym osiedlu zabiegał Społeczny Komitet Budowy Szkoły, na czele którego stał p. Paweł Longwic. Działania komitetu wspierali zainteresowani rodzice. Zaprojektowany gmach szkoły miał się składać z 3 segmentów dydaktycznych (z 35 salami lekcyjnymi), 1 administracyjnego i sali gimnastycznej.

W sprawie budowy szkoły zawarto w dniu 28 sierpnia 1984 r. umowę między inwestorem Inwestprojektem a wykonawcą - Lubelskim Przedsiębiorstwem Budowlanym, które zobowiązało się zakończyć prace do 31 lipca 1987 roku. Okazało się jednak, że dotrzymanie planowanego terminu nie będzie takie proste, jako że już w trakcie budowy dokonywano zmian w dokumentacji, głównie w związku z nową normą cieplną budynków. Zmiany te spowodowały spiętrzenie prac. Wystąpiły również trudności w pozyskiwaniu materiałów budowlanych oraz z odpowiednim wyposażeniem szkoły w niezbędny sprzęt i urządzenia.

Kiedy pod koniec sierpnia okazało się, że oddanie szkoły w dniu 1 września 1987 r. jest nierealne, dyrektor szkoły p. Zofia Rudzińska-Kasperek zwróciła się do rodziców i starszych uczniów z prośbą o pomoc przy pracach gospodarczych. Od 25 sierpnia rodzice gremialnie stawili się do pracy, poświęcając swój wolny czas. Dzięki ich ofiarności, a także dzięki wielkiemu zaangażowaniu nauczycieli, w dniu 1 września p. Dyrektor mogła uroczyście powitać w nowej szkole uczniów i rodziców, inaugurując rok szkolny 1987/88.

Niestety, 2 września nie zadzwonił dzwonek zwołujący uczniów na lekcje. Stało się tak za sprawą wojewódzkiego inspektora sanitarnego, który zamknął placówkę, gdyż nie spełniała wymogów bezpieczeństwa, zarówno w stosunku do uczniów, jak i pracowników. Brakowało mebli, specjalistycznych urządzeń, nie działała kuchnia, a na terenie szkoły i wokół niej trwały jeszcze prace wykończeniowe. Nie oznaczało to jednak, że uczniowie nadal mają wakacje. Wraz z nauczycielami i rodzicami kontynuowali prace porządkowe, aby usunąć wszelkie nieprawidłowości.

I tym sposobem 7 września 1987 roku 1303 uczniów i 82 nauczycieli rozpoczęło zajęcia w nowej szkole.

Więcej o: Historia i tradycje

Szkoła jest taką, jacy są jej nauczyciele. Na kartach ponad już trzydziestoletniej historii naszej szkoły zapisało się wielu wspaniałych pedagogów. Niektórzy w progi szkoły zawitali na chwilę, inni wypełniali jej dzień codzienny przez wszystkie swoje nauczycielskie dni.

Więcej o: Nauczyciele i kierownicy

Czekamy na Twoje wspomnienie - dawnej uczennicy, dawnego ucznia, nauczyciela, pracownika naszej szkoły. O szkolnych przeżyciach, o ciekawych doświadczeniach, o wszystkim, co na długo utkwiło w Twojej pamięci, czym chcesz się podzielić, co chcesz utrwalić, ocalić od zapomnienia. Materiały można przekazać pocztą lub osobiście do sekretariatu szkoły oraz przesłać pocztą elektroniczną. Zapraszamy.

Więcej o: Wspomnienia

Zbigniew Herbert - patron szkołyZbigniew Bolesław Ryszard Herbert (ur. 29 października 1924 we Lwowie, zm. 28 lipca 1998 w Warszawie) – polski poeta, eseista, dramaturg, twórca słynnego cyklu poetyckiego „Pan Cogito”, autor słuchowisk; kawaler Orderu Orła Białego. Z wykształcenia ekonomista, prawnik i filozof. Laureat ponad dwudziestu nagród literackich. Od końca lat 60. XX w. był jednym z najpoważniejszych pretendentów do Literackiej Nagrody Nobla. Jego książki zostały przetłumaczone na 38 języków.

Więcej o: Patron szkoły

Zapoznaj się z krótką biografią patrona naszej szkoły - Zbigniewa Herberta, przejrzyj kalendarium życia i twórczości, zobacz zestawienie dzieł pisarza. 

W tym dziale gromadzimy materiały, dla wszystkich, którzy chcą bliżej poznać życie, działalność i twórczość Zbigniewa Herberta. Jeśli chcesz szybko poznać sylwetkę naszego patrona, zajrzyj do działu W skrócie

Więcej o: Życie i dzieło

Fragmenty utworów Zbigniewa Herberta.

Więcej o: Twórczość

Przedstawiamy skład i informacje o organach władz szkoły - Dyrekcji Szkoły, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców i Samorządzie Uczniowskim oraz o kadrze naszej Szkoły. Wewnątrzszkolne przepisy regulujące zadania i uprawnienia organów władz szkoły oraz tryb działania znajdują się w dziale Biuletyn Informacji Publicznej.

Więcej o: Organy i kadra Szkoły

Szkołą zarządza dyrektor, a w przypadku jego nieobecności wicedyrektor Szkoły. Do jego zadań należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy szkoły.

W tym dziale przedstawiamy dyrekcję naszej szkoły. Dowiesz się tutaj między innymi, na czym polega władza dyrektora szkoły, czym się dyrektor szkoły zajmuje, jakie sprawy załatwia,

Więcej o: Dyrekcja Szkoly

W szkole działa Rada Rodziców, która wspiera działalność statutową szkoły. W tym dziale znajdziesz informacje o składzie osobowym Rady Rodziców i rad oddziałowych, plany zamierzeń, sprawozdania oraz inne informacje.

Więcej o: Rada Rodziców

Kadra naszej Szkoły liczy 69 osób, w tym 49 nauczycieli i 20 pracowników pionu administracyjnego i obsługi. Zapraszamy do zapoznania się z naszym gronem nauczycielskim i zespołem administracyjnym.

Więcej o: Kadra Szkoły

Co w szkole mamySzkoła mieści się w w pięciu budynkach.  Szkoła jest urządzona estetycznie, w klasach wymieniono już meble, systematycznie unowocześniane jest wyposażenie w pomoce dydaktyczne. W artykułach tego działu przedstawiamy, czym szkoła dysponuje.

Więcej o: Obiekty, pracownie, gabinety

Oddziały i klasyKażdego roku w szkole tworzone są 2-3 nowe klasy pierwsze. Każdego roku z uczniów klas trzecich tworzone są nowe klasy czwarte. Każdego roku szkołę opuszczają 3-4 klasy siódme. W tym dziale przedstawiamy nasze klasy, a także informacje na temat możliwości i warunków uczęszczania do klas oraz klas sportowych.

Więcej o: Oddziały i klasy

A po lekcjach… Każdy, kto chce, znajdzie propozycję dla siebie. Można uczęszczać na zajęcia do szkolnej świetlicy. Każdy może też wstąpić do wybranych kół i zespołów rozwijających zainteresowania. Klasy urządzają swoje imprezy – wycieczki, dzień chłopaka, andrzejki, zabawy karnawałowe.

Więcej o: Koła i zespoły

Wymagania i ocenianieCzego i jak uczymy się w szkole? Jakie obowiązują w naszej szkole zasady i kryteria oceniania zachowania? Jak oceniana jest aktywność na zajęciach lekcyjnych oraz osiągnięcia edukacyjne? Jakie wymagania trzeba spełnić na poszczególne oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych? Jak przebiega środroczna i końcoworoczna klasyfikacja uczniów? Jakie podręczniki obowiązują w szkole?

Więcej o: Wymagania edukacyjne, ocenianie i klasyfikacja

W tym dziele znajdują się informacje o szczegółowych wymaganiach edukacyjnych w każdej klasie i z każdego przedmiotu.

Więcej o: Wymagania edukacyjne

W tym dziale prezentujemy obowiązujące w naszej szkole ogólne zasady oceny zachowania dotyczące wszystkich uczniów oraz wymagania na poszczególne oceny stosowane w klasach IV-VII. Szczegółowe zasady oceniania zachowania reguluje uchwalony przez Radę Pedagogiczną Wewnątrzszkolny System Oceniania.

Więcej o: Ocena z zachowania

W tym dziale znajdują się omówienia obowiązujących w szkole ogólnych zasad oceniania i klasyfikacji. Szczegółowe zasady oceniania reguluje uchwalony przez Radę Pedagogiczną Wewnątrzszkolny System Oceniania.

Więcej o: Ocenianie i klasyfikacja

Przedstawiamy w tym dziale wykazy obowiązujących w szkole zestawów podręczników i zeszytów ćwiczeń dla każdej klasy.

Więcej o: Podręczniki

Nauka i udział w różnych przedsięwzięciach szkoły wymaga odpowiedniego wyposażenia. Przedstawiamy tutaj propozycje „wyprawek” ucznia na różne okazje - wyposażenia ucznia klas 1-3, ucznia klas 4-7, wyprawki, gdy dziecko jedzie na wycieczkę, na zieloną szkołę, na zawody sportowe, itp.

Więcej o: Wyposażenie uczniów

Dział poświęcony działalności Szkoły: programom działania, wymaganiom szkolnym, realizowanym projektom, konkursom, turniejom, imprezom, wydarzeniom i uroczystościom szkolnym oraz sukcesom i osiągnięciom uczniów i kadry Szkoły, a także formom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, edukacyjnej i materialnej.

Więcej o: START

Nasz szkolny rok, jak wszędzie, rozpoczyna się około 1 września. Najmłodsi uczniowie przychodzą do szkoły z tytami pełnymi słodyczy, by przeżyć pierwszy dzień szkolny. A gdy już zaczniemy, to nasze szkolne życie wypełniane nie tylko nauką, ale również spotkaniami, imprezami organizowanymi w klasach i w całej szkole.

Więcej o: Wydarzenia

Nasz szkolny rok rozpoczyna się około 1 września. Najmłodsi uczniowie przychodzą do szkoły z tytami pełnymi słodyczy, by przeżyć pierwszy dzień szkolny. A gdy już zaczniemy, to nasze szkolne życie wypełniane nie tylko nauką, ale również spotkaniami, imprezami organizowanymi w klasach i w całej szkole.

Więcej o: Imprezy i uroczystości

Wydarzenia i sukcesy uczniów klas 1-3

Więcej o: Edukacja wczesnoszkolna

Poniżej znajduje się lista programów i projektów realizowanych w szkole. Odszukaj interesujący Cię program lub projekt i kliknij odnośnik, aby się z nim zapoznać.

Więcej o: Programy i projekty

W tym dziale znajduje się lista komunikatów o planowanych i przeprowadzonych spotkaniach, konferencjach, wywiadówkach. Kliknij wybrany odnośnik, aby zobaczyć interesujące Cię informacje.

Więcej o: Zebrania

W naszej szkole działa wiele kół zainteresowań m.in.:

  • historyczne
  • matematyczne
  • językowe (polski, angielski, hiszpański, włoski)
  • biologiczne
  • przyrodniczo-ekologiczne
  • fizyczne
  • chemiczne
  • plastyczne
  • informatyczne
  • wokalne

Więcej o: Koła zainteresowań

Wszyscy uczniowie szkoły tworzą Samorząd Uczniowski. Poniżej znajduje się lista odnośników do materiałów przedstawiających skład Zarządu Samorządu uczniowskiego, sekcji Samorządu, plany zamierzeń, komunikaty i inne informacje.

ZAPRASZAMY NA STRONĘ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Więcej o: Samorząd Uczniowski

 

                            

 

 

Więcej o: Konkursy i sukcesy

W tym dziale znajduje się lista planów zajęć pozalekcyjnych i świetlicowych organizowanych w szkole. Kliknij wybrany odnośnik, aby zobaczyć interesujące Cię plany zajęć.

Więcej o: Zajęcia pozalekcyjne

Świetlica szkolna zapewnia dzieciom zajęcia wychowawczo-opiekuńcze przed lekcjami i po lekcjach (od 6:30 do 17:00).

Organizuje ciekawe zajęcia literackie, plastyczne, muzyczne i taneczno-ruchowe.

Więcej o: Opieka nad dzieckiem

Dział, w którym gromadzone będą informacje o ośrodkach, instytucjach i organizacjach wspomagających Szkołę, uczniów, rodziny i rodziców oraz nauczycieli.

Więcej o: Sojusznicy