Stwarzamy każdemu uczniowi optymalne warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę jego indywidualnych możliwości, potrzeb i aspiracji. Jesteśmy szkołą opartą na zasadzie partnerstwa, tolerancji, przyjaźni i wzajemnej pomocy, której wizerunek kształtują uczniowie, nauczyciele i rodzice.

Drogowskazem naszych działań jest uniwersalny i ponadczasowy system wartości zawarty w twórczości Patrona - Zbigniewa Herberta. Słowa Poety „Bądź wierny Idź” z utworu „Przesłanie Pana Cogito” wyznaczają kierunek naszej pracy dydaktyczno-wychowawczej. Rozwijamy i kształtujemy takie postawy jak: wierność, uczciwość prawość, przyjaźń, odpowiedzialność, wolność, i pokazujemy, jak je przenieść w przyszłość – w środowisku, regionie, kraju, świecie.

 

Uczymy demokracji:

– uczniowie respektują prawa szkolne

– nauczyciele, rodzice i uczniowie czują się współgospodarzami szkoły

 

Stale podwyższamy jakość pracy szkoły:

– analizujemy potrzeby i oczekiwania uczniów i rodziców

– ustalamy kierunki zmian jakościowych i je realizujemy

 

Promujemy szkołę:

– prezentujemy swoje osiągnięcia w środowisku

– rozwijamy naszą ofertę edukacyjną

– pozyskujemy sojuszników naszych działań

– działamy na rzecz środowiska lokalnego

 

Kształtujemy potencjał kadrowy:

– nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje

– gwarantujemy wysoki poziom kształcenia

 

Podnosimy poziom warunków działalności szkoły:

– modernizujemy pomieszczenia i wyposażenie

– wzbogacamy zasoby środków dydaktycznych

– zapewniamy nowoczesne warunki nauki

 

Zapewniamy bezpieczne i przyjazne środowisko:

– spełniamy wymogi bezpieczeństwa i higieny

– posiadamy dobrze i estetycznie zagospodarowany obiekt

 

Posiadamy sprawny system komunikowania się i zarządzania:

– jesteśmy dobrze zorganizowani

– przepływ informacji w szkole jest efektywny

– zapewniamy łatwość dostępu do informacji

 

Zapewniamy nowoczesną ofertę edukacyjną:

– oferujemy wszechstronne kształcenie z wykorzysta

niem technologii informatycznych

– każdemu uczniowi umożliwiamy osiąganie sukcesów edukacyjnych

– uczymy korzystania z różnych źródeł informacji

 

Zaspokajamy indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów:

– rozpoznajemy potrzeby i możliwości edukacyjne uczniów

– umożliwiamy rozwój zainteresowań i uzdolnień

– indywidualizujemy proces kształcenia

 

Tworzymy środowisko przyjazne uczeniu się:

– jasno określamy wymagania edukacyjne

– posiadamy motywujący system oceniania

– rozwijamy kreatywność, odpowiedzialność, umiejętność korzystania ze zdobytej wiedzy

– zapewniamy różnorodność form i środków

– stosujemy aktywizujące metody pracy

 

Gwarantujemy osiąganie standardów edukacyjnych:

– mobilizujemy do ciągłego rozwoju

– zapewniamy podstawy do realizacji dalszych celów i aspiracji

– zdobywamy laury w konkursach, turniejach

 

Zapewniamy równość szans:

– wspieramy rozwój osobowy każdego ucznia

– uczymy tolerancji i empatii Wychowujemy i zapobiegamy zagrożeniom:

– kształtujemy postawy patriotyczne i obywatelskie

– promujemy zdrowy styl życia

– przeciwdziałamy agresji

– jesteśmy otwarci i życzliwi

 

Zapewniamy opiekę i pomoc:

– rozpoznajemy potrzeby i problemy uczniów

– organizujemy skuteczne działania w zakresie opieki i niesienia pomocy

 

Wprowadzamy w świat wartości:

– promujemy i egzekwujemy:

  • szacunek dla ludzi,
  • samokrytycyzm i samodzielność,
  • sprawiedliwość i tolerancję,
  • otwartość na drugiego człowieka,
  • szacunek dla dóbr kultury i przyrody,
  • umiejętność dialogu,
  • odpowiedzialność za własne czyny,
  • poczucie obowiązku.
Pin It