ZACHOWANIE WZOROWE

Wywiązywanie się z obowiązków ucznia

Uczeń bardzo pilny, sumienny, pracuje wzorowo, jest zawsze przygotowany do lekcji, wykonuje zadania ponadprogramowe, ma duże osiągnięcia w nauce lub / oraz na polu artystycznym, sportowym itp. Uczeń nie ma nieusprawiedliwionych godzin nieobecności na zajęciach lekcyjnych. Uczeń dotrzymuje i rzetelnie wywiązuje się z ustalonych terminów i podjętych przez siebie zobowiązań i powierzonych zadań.

Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią. Okazywanie szacunku innym osobom. Dbałość o piękno mowy ojczystej.

Uczeń jest bardzo taktowny, życzliwy, wzorowo odnosi się do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, szanuje godność własną i innych. Wyróżnia się wysoką kulturą osobistą oraz kulturą słowa. Na zajęciach edukacyjnych, a także poza nimi jest zdyscyplinowany, zna doskonale normy zachowania się i do nich się stosuje. Dba o swój wygląd i ubiera się stosownie do wymaganych okoliczności.

Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej. Dbałość o honor i tradycje szkoły.

Uczeń jest uczciwy, szlachetny, szanuje godność, uczucia i przekonania innych osób. Dba o estetykę najbliższego otoczenia, szanuje mienie szkoły, swoje i innych. Jest koleżeński, wykazuje dużą aktywność w działaniach na rzecz zespołu klasowego i społeczności szkolnej. Reaguje na przejawy zła, staje w obronie słabszych. Zawsze ma na uwadze dobre imię Szkoły. Z honorem reprezentuje szkołę na zewnątrz. Okazuje szacunek wobec władz szkolnych i państwowych. Darzy szacunkiem symbole szkolne, państwowe i religijne. Pomaga w przygotowaniu imprez szkolnych.

Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób

Uczeń przestrzega zasad bezpieczeństwa i aktywnie reaguje na przejawy zagrożenia. Nie ulega nałogom i uzależnieniom, jest zdecydowanym przeciwnikiem w/w zachowań i aktywnie im przeciwdziała włączając się w akcje profilaktyczne.

Pin It