Szanowni Państwo Rodzice, drodzy Ósmoklasiści,

przekazujemy najważniejsze informacje o egzaminie ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022


Terminy:

24 maja (wtorek) godz. 9:00 – j. polski
25 maja (środa) godz. 9:00 – matematyka
26 maja (czwartek) godz. 9:00 – j. obcy nowożytny

Uczniowie przychodzą do szkoły na godz. 8.40


Czas trwania egzaminu:

Język polski 120 minut (wydłużony dla uczniów z opinią z PPP do 180 minut)
Matematyka 100 minut (wydłużony dla uczniów z opinią z PPP do 150 minut)
Język obcy 90 minut (wydłużony dla uczniów z opinią z PPP do 135 minut)


Czynności podczas egzaminu:

• losowanie numeru stolika, przy którym uczeń będzie pracował;
• sprawdzanie kompletności arkusza egzaminacyjnego – przed przystąpieniem do pracy uczniowie oglądają arkusz pod kątem jakości druku (czy wszystkie strony są zadrukowane w sposób czytelny)

• kodowanie arkusza egzaminacyjnego – uczniowie wpisują kod ucznia (literka klasy i nr z dziennika) oraz PESEL zdającego. Uczniowie naklejają również naklejki przygotowane przez OKE dla każdego ze zdających indywidualnie.
• rozpoczynanie pracy z arkuszem - po otrzymaniu pozwolenia od przewodniczącego zespołu nadzorującego

• przenoszenie odpowiedzi na kartę odpowiedzi poprzez zamalowanie kratki z odpowiedzią
• uczeń zgłasza fakt zakończenia pracy przez podniesienie ręki. Wychodzi z sali dopiero po uzyskaniu zgody członka zespołu nadzorującego.

 

Przybory:

• długopis nieścieralny z czarnym tuszem (w rezerwie proszę wziąć dwa)
• linijka na egzaminie z matematykiObowiązuje zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych!

Więcej informacji:

OKE

ZASADY ZGŁOSZEŃ I REKRUTACJI DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Zapisy do klas I szkół podstawowych prowadzone są dwuetapowo:

 1. Zgłoszenia do szkół z określonym obwodem – dla kandydatów, którzy podejmą naukę w szkole, w obwodzie, której zamieszkują.

- zgłoszenie odbywa się na wniosek (wniosek zgłoszeniowy) złożony przez rodzica w terminie od 7 marca 2022  do 18 marca 2022 r.

 1. Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu do klas ogólnodostępnychrekrutacja do oddziałów integracyjnych (miejsca dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego), rekrutacja do oddziału sportowego

- rekrutacja odbywa się na wniosek rodzica (wniosek rekrutacyjny) złożony w szkole pierwszego wyboru w terminie od 28 marca 2022 r. do 04 kwietnia 2022 r.

 

Uwaga:

 • Każdy z kandydatów może złożyć tylko jeden wniosek: zgłoszeniowy albo rekrutacyjny - oznacza to, że kandydaci, którzy będą przystępować do rekrutacji na wolne miejsca poza obwodem swojej szkoły lub kandydaci do oddziału integracyjnego (miejsca dla dzieci z orzeczeniem) oraz kandydaci do oddziału sportowego, nie składają w swoich szkołach obwodowych wniosku zgłoszeniowego - informacja ta dotyczy szkół, których organem prowadzącym jest miasto Lublin.

Wolne miejsca w oddziałach ogólnodostępnych

 • Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca do oddziałów ogólnodostępnych będą prowadziły tylko te szkoły, które po zapisach kandydatów zamieszkałych w obwodzie danej szkoły będą dysponowały jeszcze wolnymi miejscami.
 • Kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym ma możliwość wyboru maksymalnie 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Lublin, które we wniosku rekrutacyjnym wskazuje w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej.

Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego można

- zapisać do klasy I szkoły obwodowej na zasadach zgłoszenia dziecka do szkoły obwodowej w terminie 7-18.03.2022r.

- rekrutować do klasy I ogólnodostępnej szkoły poza obwodem, na zasadach ogólnych dotyczących rekrutacji do klas ogólnodostępnych, w terminie 28.03.2022 r.- 04.04.2022 r.

- rekrutować do klasy integracyjnej, miejsca dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – na zasadach dotyczących rekrutacji, w terminie 28.03.2022 r.- 04.04.2022 r.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego (do szkół, które dysponują wolnymi miejscami, oddziałów integracyjnych, oddziału sportowego) i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Lublin:

 1. Postępowanie rekrutacyjne:
 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: od 28.03.2022 r., od godziny 8.00 do 04.04.2022 r., do godziny  14.00
 2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych06.04.2022 r., godz. 12.00
 3. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia: od 06.04.2022 r., od godziny 12.00 do 11.04.2022 r., do godziny  14.00
 4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 13.04.2022 r., godz. 13.00
 5. Postępowanie uzupełniające:
 6. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: od 09.05.2022 r., od godziny 8.00 do 12.05.2022 r., do godziny 14.00
 7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych: 13.05.2022 r., godz. 14.00
 8. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia: od 13.05.2022 r., od godziny 14.00 do 16.05.2022 r., do godziny  15.00
 9. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 17.05.2022 r., godz. 14.00

Uwaga:

 • O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń

W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące kryteria:

 1. rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły, oddziału przedszkolnego w danej szkole lub szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół, w ramach którego funkcjonuje dana szkoła – 8 pkt.;
 2.  kandydat realizuje roczne przygotowanie przedszkolne w danej szkole – 8 pkt.;
 3.  rodzice/opiekunowie prawni kandydata wskazali Lublin jako miejsce zamieszkania i złożyli roczne zeznanie podatkowe PIT, w tym za pośrednictwem płatnika, za rok ubiegły w Pierwszym lub Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie:
 1. oboje rodzice/rodzic samotnie wychowujący/oboje opiekunowie prawni/opiekun prawny samotnie wychowujący kandydata – 4 pkt.;
 2.  jeden z rodziców/opiekunów prawnych kandydata – 2 pkt.;
 1. przynajmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych kandydata jest zatrudniony lub prowadzi działalność gospodarczą na terenie gminy Lublin – 1 pkt;
 2. przynajmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych lub rodzeństwo kandydata jest absolwentem szkoły – 1 pkt;
 3. rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola lub żłobka funkcjonującego na terenie obwodu danej szkoły – 1 pkt.

Zapisy i rekrutacja do szkół podstawowych odbywają się z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. Aby zgłosić dziecko do szkoły obwodowej lub uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym należy, w powyższych terminach:

 • otworzyć stronę Lubelskiego Portalu Oświatowego: edu.lublin.eu;
 • wybrać zakładkę: aplikacje dla rodziców/ kandydatów;
 • kliknąć w zakładkę: elektroniczna rekrutacja do szkół podstawowych. Widoczny będzie tam panel programu rekrutacyjnego. Proces wprowadzania wniosku należy rozpocząć klikając w zakładkę „zgłoś kandydaturę”. Następnie, postępując zgodnie ze wskazówkami podanymi w programie uzupełnić wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Sposoby składania wniosków zgłoszeniowych lub rekrutacyjnych

 • Osoby posiadające podpis kwalifikowany lub profil zaufany, mogą wypełnić, podpisać  i przesłać podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami (jeżeli dotyczą) drogą elektroniczną, bez konieczności dostarczania wniosku w formie papierowej do szkoły. W takim przypadku niezbędne są podpisy kwalifikowane lub profile zaufane obojga rodziców/opiekunów, którzy podpisują wniosek w formie elektronicznej. W przypadku rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko wymagany jest wyłącznie jego podpis.
 • Osoby nie mające możliwości podpisania wniosku w formie elektronicznej, mogą:
  • wypełnić wniosek w formie elektronicznej, wydrukować go, podpisać i dołączając wymagane załączniki (jeżeli dotyczą) złożyć w szkole obwodowej lub szkole pierwszego wyboru, w miejscu wyznaczonym na terenie szkoły lub w sekretariacie szkoły
  • wydrukować czysty wniosek z zakładki „pliki do pobrania”, wypełnić go odręcznie i dołączając wymagane załączniki (jeżeli dotyczą), złożyć w szkole obwodowej lub placówce pierwszego wyboru, w miejscu wyznaczonym na terenie szkoły lub w sekretariacie szkoły.

Zachęcamy do zapoznania się z następującymi dokumentami:

 • Zarządzenie Prezydenta Miasta Lublin w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego - dostępne tutaj.
 • Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do szkół podstawowych - Uchwała Rady Miasta Lublin dostępna tutaj.
 • Sieć publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Lublin oraz określenie granic ich obwodów - Uchwała Rady Miasta Lublin dostępna tutaj.

Źródło: https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/szkoly-i-placowki/rekrutacja-do-szkol-i-placowek/rekrutacja-do-szkol-podstawowych/

Informujemy Państwa, że Lubelski Kurator Oświaty w ramach „Zawodowego strzału w 10” podejmuje kolejne działanie służące wsparciu rodziców uczniów klas VIII w zakresie wyboru dalszego etapu kształcenia i procesu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych pt. „Wspierająca rola rodziców w wyborze drogi kształcenia”.

Spotkanie on-line ze specjalistami w tej dziedzinie odbędzie się dnia 9 lutego 2022 r. (środa) o godz. 17.00.   


Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmY1OTk1ZmMtYmIyMS00N2JmLTlmZTktNjBjYjZiOTAyN2Q1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e006472f-3211-4ea2-a7c6-ebaa0cb3af78%22%2c%22Oid%22%3a%22d180fcff-1206-43fe-b5b5-8134a79f6b96%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Zachęcamy do udziału!

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do udziału w zebraniu Wychowawcy z Rodzicami według poniższego harmonogramu:

1 lutego (wtorek) 2022 r. w formie zdalnej (platforma MS Teams, rodzic loguje się na konto ucznia):

klasy 1-3 godz. 16.00

klasy 4-8 godz. 17.00

W dniu zebrania Państwo Nauczyciele i Wychowawcy udzielają rodzicom uczniów konsultacji w formie zdalnej w godzinach 18.00-19.00.

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 24.01.2022r. do odwołania zawieszamy bezpośrednią obsługę interesantów w sekretariacie szkolnym.

W szczególnych przypadkach wymagany jest wcześniejszy kontakt telefoniczny na nr tel. 81 741 18 47 w.11

Wszelkie sprawy prosimy kierować drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź telefonicznie.

Informujemy, że stycznia 2022 r. (piątek) jest dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas 1-8 Szkoły Podstawowej nr 45 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie.

Harmonogram roku szkolnego 2021/2022 znajduje się TUTAJ.