1. Ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
3) dbałość o honor i tradycje szkoły;
4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
7) okazywanie szacunku innym osobom.

2. Począwszy od klasy IV śródroczną, roczną i końcową ocenę zachowania ustala się według następującej skali:
1) wzorowe – wz;
2) bardzo dobre – bdb;
3) dobre – db;
4) poprawne – popr;
5) nieodpowiednie – ndp;
6) naganne – ngn.

3. Skrót literowy może być stosowany przy ocenie klasyfikacyjnej śródrocznej.

4. W klasach I – III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.

5. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub
dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

6. Ocena zachowania jest dokonywana dwa razy w ciągu roku szkolnego:
1) na zakończenie pierwszego semestru;
2) na zakończenie roku szkolnego.

7. Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących w danym oddziale, innych nauczycieli szkoły, uczniów danej klasy
oraz ocenianego ucznia.

8. Oceny zachowania poszczególnych uczniów zatwierdza się na klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

Pin It