ZACHOWANIE DOBRE

Wywiązywanie się z obowiązków ucznia

Uczeń pilny i systematyczny, przygotowuje się do lekcji, dbając o właściwy poziom wiadomości. Uczeń opuścił z przyczyn nieusprawiedliwionych najwyżej 3 godziny lekcyjne w semestrze. Bardzo rzadko nie dotrzymuje ustalonych terminów i zobowiązań, wywiązuje się z powierzonych zadań.

Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią. Okazywanie szacunku innym osobom. Dbałość o piękno mowy ojczystej.

Uczeń zachowuje się właściwie i kulturalnie na zajęciach edukacyjnych, a także poza nimi. Z szacunkiem odnosi się do wszystkich członków społeczności szkolnej, szanuje prawa innych. Dba o kulturę słowa. Jego wygląd zewnętrzny i sposób ubierania się są bez zarzutu (bez nakryć głowy na lekcjach, tj. czapek, chustek, opasek, część górna ubioru stosownej długości – zakrywająca brzuch i plecy, nie stosuje makijażu, nie farbuje włosów, nie maluje paznokci kolorowymi lakierami, nie nosi kolczyków w innych częściach ciała niż uszy).

Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej. Dbałość o honor i tradycje szkoły.

Zdarzyło się, że uczeń nie postąpił uczciwie (kilka razy). Zazwyczaj reaguje na przejawy zła, nie uchybia godności własnej lub innej osoby. Szanuje mienie własne, cudze i szkolne. Zdarza mu się nie okazywać dostatecznego szacunku dla pracy własnej i innych. Nie uchyla się przed pracą na rzecz zespołu klasowego, ale robi to na polecenie nauczyciela. Kilkakrotnie stwierdzono, że uczeń nie przyszedł do szkoły na uroczystość w stroju odświętnym. Zdarza mu się nie okazywać szacunku wobec symboli państwowych, religijnych, szkolnych.

Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób

Uczeń przestrzega zasad bezpieczeństwa i rzadko mu się zdarza, aby spowodował lub zlekceważył zagrożenie. Poprawnie reaguje na zwróconą uwagę. Nie ulega nałogom i uzależnieniom, stara się przeciwdziałać w/w zachowaniom, włączając się w miarę własnych możliwości w jakąś akcję profilaktyczną.

Pin It