Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

ZACHOWANIE POPRAWNE

Wywiązywanie się z obowiązków ucznia

Uczeń stara się być dość pilny i systematyczny, sporadycznie nie przygotowuje się do lekcji, lecz zachęcony przez nauczyciela stara się poprawnie wypełniać swoje obowiązki. Uczeń opuścił z przyczyn nieusprawiedliwionych najwyżej 5 godzin lekcyjnych w semestrze. Czasami nie dotrzymuje ustalonych terminów, niechętnie lub niezbyt starannie wywiązuje się z powierzonych zadań.

Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią. Okazywanie szacunku innym osobom. Dbałość o piękno mowy ojczystej.

Uczeń czasami zachowuje się niegodnie i niekulturalnie, zarówno w czasie zajęć edukacyjnych, jak i poza nimi. Zdarza mu się wypowiadać nietaktownie, nie zapanować nad emocjami czy użyć mało kulturalnego słownictwa w rozmowie. Reaguje jednak na upomnienia innych i stara się zmienić swoją postawę. Jego wygląd sporadycznie budzi zastrzeżenia. Nie zawsze dostrzega potrzebę pomocy innym.

Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej. Dbałość o honor i tradycje szkoły.

Uczeń często nie przestrzega zasad uczciwości, zwykle nie reaguje na przejawy zła. Nie ma skłonności do poszanowania godności i pracy swojej i innych. Bywa niekoleżeński. Nie szanuje mienia swojego, szkoły i innych. Swoją postawą nie zawsze godnie i właściwie reprezentuje szkołę na zewnątrz. Nie zawsze wykazuje szacunek wobec władz szkolnych, symboli państwowych i religijnych. Zdarza mu się, że nie przychodzi na uroczystości szkolne w stroju odświętnym.

Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób

Uczeń sporadycznie nie przestrzega zasad bezpieczeństwa i zdarza się, że powoduje lub zlekceważy zagrożenie, ale zwykle reaguje na zwróconą mu uwagę. Bardzo rzadko, okazjonalnie ulega nałogom, stosowane środki wychowawcze odnoszą oczekiwane i zamierzone skutki.

Pin It