ZACHOWANIE NIEODPOWIEDNIE

Wywiązywanie się z obowiązków ucznia

Uczeń zwykle niesystematyczny, lekceważący naukę, nie przygotowuje się do lekcji. Pomimo zachęt i pomocy nauczycieli nie okazuje zainteresowania własnym rozwojem. Opuścił z przyczyn nieusprawiedliwionych ponad 10 godzin lekcyjnych. Nie dotrzymuje ustalonych terminów, nie wywiązuje się z powierzonych zadań i lekceważy swoje obowiązki.

Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią. Okazywanie szacunku innym osobom. Dbałość o piękno mowy ojczystej.

Bardzo często utrudnia prowadzenie zajęć, odnosi się z lekceważeniem do uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, nie reaguje na uwagi i działania wychowawcze osób dorosłych. Często narusza godność osobistą i cielesną innych, ubiera się niestosownie do wymogów szkolnych mimo uwag ze strony dorosłych. Używa wulgaryzmów.

Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej. Dbałość o honor i tradycje szkoły.

Uczeń postępuje nieuczciwie. Nie szanuje godności, przekonań, pracy oraz mienia szkoły, swojego i innych. Jest niekoleżeński. Zachowuje się niekulturalnie podczas uroczystości szkolnych oraz poza szkołą. Nie przychodzi w stroju odświętnym na uroczystości szkolne. Nie ma szacunku dla władz szkolnych, symboli państwowych, szkolnych i religijnych. Uczeń nie jest zaangażowany w życie klasy i szkoły. Rzadko reaguje na zwracane uwagi dotyczące jego kultury osobistej i zachowania.

Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób

Uczeń zwykle nie przestrzega zasad bezpieczeństwa, czym może narazić siebie i innych na niebezpieczeństwo. Stwarza zagrożenie lub często lekceważy zagrożenia mimo zwracanych mu uwag. Często pali papierosy i/lub pije alkohol. Zastosowane środki zaradcze, wychowawcze i formy perswazji nie odnoszą zamierzonych rezultatów. Uczeń oddziałuje negatywnie na otoczenie klasowe i szkolne.

Pin It