ZACHOWANIE BARDZO DOBRE

Wywiązywanie się z obowiązków ucznia

Uczeń pilny, sumienny, pracuje systematycznie, dba o własny rozwój, rzetelnie przygotowuje się do lekcji i osiąga wyniki na miarę swoich możliwości. Uczeń opuścił bez usprawiedliwienia najwyżej 1 godzinę zajęć w semestrze. Uczeń dotrzymuje ustalonych terminów i rzetelnie wywiązuje się z powierzonych zadań.

Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią. Okazywanie szacunku innym osobom. Dbałość o piękno mowy ojczystej.

Uczeń jest taktowny, życzliwy wobec kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły. Jego kultura osobista, w tym kultura słowa, jest bez zarzutu. Zachowuje się godnie i kulturalnie w szkole, a także poza nią. Jest ubrany odpowiednio do okoliczności, dba o swój wygląd.

Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej. Dbałość o honor i tradycje szkoły.

Uczeń zwykle postępuje uczciwie, szanuje godność, uczucia i przekonania innych osób. Dba o wygląd klasy, szanuje mienie szkolne, cudze i swoje. W miarę możliwości reprezentuje szkołę na zewnątrz, wspomaga swoim zaangażowaniem i pracą imprezy szkolne. Uczestniczy w życiu klasy. Pomaga kolegom w nauce. Reaguje na dostrzeżone przejawy zła, stara się nie uchybiać godności własnej i innych osób. Raz zachował się niestosownie w szkole lub poza nią. Okazuje szacunek w stosunku do symboli państwowych, szkolnych i religijnych.

Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób

Uczeń przestrzega zasad bezpieczeństwa i zgodnie z nimi reaguje na przejawy zagrożenia. Nie ulega nałogom i uzależnieniom, jest zdecydowanym przeciwnikiem w/w zachowań i przeciwdziała im. Włącza się w niektóre akcje profilaktyczne.

Pin It