ZACHOWANIE NAGANNE

Wywiązywanie się z obowiązków ucznia

Uczeń niesystematyczny, całkowicie lekceważący naukę, nagminnie opuszczający zajęcia lekcyjne lub nie przygotowujący się do nich. Nie chce korzystać z pomocy nauczycieli, wywiera bardzo negatywny wpływ na swoich rówieśników. Uczeń nie dotrzymuje żadnych ustalonych terminów, nie wywiązuje się z powierzonych mu zadań całkowicie lekceważąc jakiekolwiek zobowiązania.

Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią. Okazywanie szacunku innym osobom. Dbałość o piękno mowy ojczystej.

Uczeń nagminnie przeszkadza w prowadzeniu lekcji, lekceważy upomnienia innych. Jego zachowanie w szkole i poza nią stale budzi zastrzeżenia. Zwykle jest nietaktowny, agresywny w słowach i czynach, używa wulgaryzmów, nie stara się nawet o zachowanie kulturalnych form w rozmowie. Jego wygląd zewnętrzny, sposób ubierania się zwykle nie odpowiadają okolicznościom, często są przejawem lekceważenia innych.

Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej. Dbałość o honor i tradycje szkoły.

Uczeń notorycznie nie przychodzi na uroczystości szkolne w stroju odświętnym. Nie szanuje godności własnej i innych ludzi, pracy oraz mienia szkolnego, swojego i innych. Uczeń odmawia wszelkiej pomocy na rzecz klasy i szkoły. Swoją postawą zniechęca innych uczniów do aktywności. Sam wyrządza zło i krzywdzi innych. Nie ma szacunku dla symboli państwowych, religijnych, szkolnych. Zachowuje się niekulturalnie i nieprzyzwoicie podczas uroczystości szkolnych i poza szkołą. Nie reaguje na uwagi, lekceważy prawa innych. Postępowanie ucznia jest sprzeczne z zasadą uczciwości.

Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób

Uczeń notorycznie nie przestrzega zasad bezpieczeństwa i naraża siebie i innych na poważne niebezpieczeństwo, stwarza zagrożenia i ciągle je lekceważy, powoduje rozmyślnie wypadek. Pali papierosy i/lub pije alkohol, okazjonalnie przyjmuje narkotyki oraz zachęca do tego innych. Stosowane środki wychowawcze i formy perswazji nie odnoszą żadnych rezultatów. Uczeń oddziałuje bardzo negatywnie na otoczenie klasowe i szkolne.

Pin It