GODZINY PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ:

od poniedziałku do piątku - 6.30 - 17.00

świetlica

Świetlica szkolna zapewnia dzieciom zajęcia wychowawczo-opiekuńcze przed lekcjami i po lekcjach.

Organizuje ciekawe zajęcia literackie, plastyczne, muzyczne i taneczno-ruchowe.

 

Cele i zadania świetlicy szkolnej:

Celem świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom klas I-IV zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.

W świetlicy realizowane są następujące zadania:

 1. Zapewnienie uczniom opieki przed lekcjami i po lekcjach.
 2. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
 3. Kształtowanie u wychowanków właściwej postawy społeczno-moralnej (odpowiednie zachowanie się w szkole w środowisku lokalnym).
 4. Kształtowanie i rozwijanie zdolności i zainteresowań wychowanków.
 5. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu.
 6. Współpraca z rodzicami (opiekunami prawnymi), wychowawcami klas oraz pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.

Regulamin przyjęcia dziecka:

 1. Świetlica obejmuje opieką dydaktyczno-wychowawczą uczniów klas I-IV
 2. Rekrutacja odbywa się w oparciu o złożone w sekretariacie szkoły lub w świetlicy karty zgłoszeń.
 3. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci rodziców pracujących i samotnie wychowujących dziecko.
 4. Na każdy nowy rok szkolny należy składać aktualne karty zgłoszeń.
 5. W czasie trwania roku szkolnego dziecko może być przyjęte do świetlicy na podstawie karty zgłoszenia, gdy są wolne miejsca.
 6. Pracownicy świetlicy sprawuje opiekę w godzinach: 6.30 – 17.00.
 7. Dzieci są przyprowadzane i odbierane ze świetlicy wyłącznie przez swoich rodziców lub inne osoby dorosłe przez nich upoważnione.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 • – 8.00 Przyprowadzanie dzieci. Zabawy dowolne, gry i zabawy stolikowe, rozmowy z dziećmi.
 • 8:00 – 9.00 Zajęcia ruchowe: ćwiczenia gimnastyczne, gry i zabawy przy muzyce.
 • 9:00 – 10.00 Zajęcia dydaktyczne wg miesięcznego planu pracy wychowawcy (plastyczne, muzyczne, literackie i in.)
 • 10:00 – 10.30 Drugie śniadanie. Zabawy indywidualne wg zainteresowań ucznia.
 • 10:30 – 11.30 Zabawy zorganizowane przez nauczyciela z grupą: ruchowe, czytanie książek, spacery, w zależności od pogody
 • 11:30 – 13.00 Przygotowanie do obiadu. Obiad (I i II grupa). Odpoczynek po obiedzie (czytanie bajek, muzyka relaksacyjna).
 • 13:00 – 13.30 Odrabianie lekcji.
 • 13:30 – 14.30 Zajęcia dydaktyczne wg miesięcznego planu pracy wychowawcy.
 • 14:30 – 15.30 Zabawy ruchowe, tematyczne, rozwijające twórczą aktywność dzieci. W zależności od pogody: spacery, gry i zabawy na powietrzu.
 • 15:30 – 17.00 Zabawy dowolne, gry i układanki stolikowe, zajęcia indywidualne.

 

Pin It