Stypendium szkolne
 
Stypendium szkolne należy złożyć do dnia 15.09.2023r. Stypendium szkolne o charakterze socjalnym przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie Miasta Lublin znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Stypendium szkolne przyznawane jest na: wniosek rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia, wniosek dyrektora. szkoły. Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 600 zł netto (kryterium dochodowe zapisane w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - Dz.U. 2023.901 ze zm.),  przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej 1 z niżej wymienionych okoliczności: bezrobocia, niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej choroby, wielodzietności, braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmu lub narkomanii, rodziny niepełnej, zdarzenia losowego.
Dokładne informacje znajdują się na stronie :          
https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/dla-ucznia/stypendia-szkolne/
 
Dodatkowo wnioski można składać za pośrednictwem strony internetowej :
 
https://stypendia.edu.lublin.eu/login
Po zalogowaniu, po lewej stronie pojawi się menu wyboru. Po naciśnięciu okienka „Stypendium szkolne o charakterze socjalnym” wyświetli się komunikat „Informacja o procedurze”. Po zapoznaniu się z informacją, na dole dokumentu, znajduje się okienko „Dodaj wniosek”.
 
Zachęcamy do składania wniosków za pośrednictwem strony internetowej !
 
Zasiłek szkolny
 
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi zamieszkałemu na terenie miasta Lublin, znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (śmierci rodziców lub prawnych opiekunów lub innych członków rodziny wspólnie mieszkających i wspólnie gospodarujących, klęski żywiołowej, długotrwałej choroby ucznia lub członków rodziny wspólnie mieszkających i gospodarujących, innych szczególnych zdarzeń losowych pogarszających sytuację materialną ucznia). Zasiłek szkolny przyznawany jest na: wniosek rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia, wniosek dyrektora szkoły.
 
Dokładne informacje znajdują się na stronie :
 
Dodatkowo wnioski można składać za pośrednictwem strony internetowej :
 
https://stypendia.edu.lublin.eu/login
Po zalogowaniu, po lewej stronie pojawi się menu wyboru. Po naciśnięciu okienka „Zasiłek szkolny o charakterze socjalnym” wyświetli się komunikat „Informacja o procedurze”. Po zapoznaniu się z informacją, na dole dokumentu, znajduje się okienko „Dodaj wniosek”.
 
Zachęcamy do składania wniosków za pośrednictwem strony internetowej !

Pomoc materialna w roku szkolnym 2021/2022 będzie realizowana w dwóch formach:

1. Stypendium szkolne o charakterze socjalnym przyznawane dla uczniów z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 528 złotych netto.
Wniosek należy złożyć do 15 września 2021 roku.
2. Zasiłek szkolny, o który mogą wnioskować uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Nie obowiązuje kryterium dochodowe. O zasiłki mogą ubiegać się osoby w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia.

Poniżej przekazujemy niezbędne dokumenty i druki:

  1. Informacje_dot._stypendium_szkolnego_w_roku_szkolnym_2021-2022
  2. Uchwala_nr_1122_z_regulaminem
  3. Wniosek_o_przyznanie_stypendium_dla_ucznia
  4. Wniosek_o_przyznanie_zasiłku_dla_ucznia
  5. Instrukcja-dla-wnioskodawcy-dotycząca-składania-wniosku-o-przyznanie-stypendium
  6. Instrukcja-dla-wnioskodawcy-dotycząca-składania-wniosku-o-przyznanie-zasiłku

 

Wnioski o stypendium szkolne należy składać do dnia 15 września 2019 r. u pedagoga szkolnego (pokój E13). Niezbędne druki można pobrać klikając w poniżej zamieszczone linki lub uzyskać w gabinecie pedagoga szkolnego.