Komunikat nr 6/20/21

z dnia 24 października 2020 r.

Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

w sprawie ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 45

w zakresie dotyczącym klas IV – VIII oraz XIV Liceum Ogólnokształcącego

od 24 października 2020 r. do 8 listopada 2020 r.

 1. Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną oraz na podstawie § 1a ust. 1, pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1870) od dnia 24 października 2020 r. do dnia 8 listopada 2020 r. zawiesza się zajęcia  stacjonarne dla uczniów klas IV - VIII Szkoły Podstawowej nr 45 oraz dla uczniów XIV Liceum Ogólnokształcącego.
 2. Zajęcia w klasach IV - VIII Szkoły Podstawowej nr 45 oraz w XIV Liceum Ogólnokształcącym będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia w klasach I - III SP 45 oraz w świetlicy szkolnej będą odbywały się bez zmian /stacjonarnie/. Będzie również funkcjonowała stołówka szkolna dla uczniów klas I - III SP 45.
 3. Zajęcia w klasach IV –VIII Szkoły Podstawowej nr 45 oraz w XIV Liceum Ogólnokształcącym będą odbywały się zgodnie z zasadami zawartymi w Procedurach realizacji nauczania w układzie hybrydowym oraz zdalnym obowiązujących w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 / Zał. nr 1 do Zarządzenia nr 6/20/21 z dnia 14 września 2020 r. Dyrektora ZSO nr 1/, według obowiązującego planu lekcji z wykorzystaniem platformy MS Teams.
 4. Traci moc Komunikat nr 4/20/21 z dnia 17 października 2020 r. Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie dotyczący ograniczenia w całości funkcjonowania XIV Liceum Ogólnokształcącego.

Wojciech Kalicki

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1

im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

DO II ETAPU KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY ZAKWALIFIKOWALI SIĘ:

KOD UCZNIA NAZWA KONKURSU LICZBA PUNKTÓW
7D03 POLONISTYCZNY 37
7B05 POLONISTYCZNY 36
8A26 MATEMATYCZNY 34
8A09 BIOLOGICZNY 38
7B05 HISTORYCZNY 40
7B19 HISTORYCZNY 35
6A06 HISTORYCZNY 34
8A15 HISTORYCZNY 34
6A09 HISTORYCZNY 33
8A25 HISTORYCZNY 33
6B09 HISTORYCZNY 33
7A03 GEOGRAFICZNY 32
8A15 GEOGRAFICZNY 32
8A22 GEOGRAFICZNY 32
8A25 JĘZYKA ANGIELSKIEGO 36
6A03 JĘZYKA ANGIELSKIEGO 35
8A08 JĘZYKA ANGIELSKIEGO 35
8A23 JĘZYKA ANGIELSKIEGO 35
8A05 JĘZYKA ANGIELSKIEGO 34
8A22 JĘZYKA NIEMIECKIEGO 38
8B14 JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO 36
8A05 JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO 35
8A16 JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO 32
8B08 JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO 32

 

SERDECZNIE GRATULUJEMY LAUREATOM ETAPU SZKOLNEGO!

DRUGI ETAP KONKURSÓW ZOSTANIE PRZEPROWADZONY W NASZEJ SZKOLE PO USTALENIU NOWEGO TERMINARZA PRZEZ ORGANIZATORA.

Komunikat nr 5/20/21

z dnia 20 października 2020 r.

Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

dotyczący zawieszenia zajęć w klasie 6c oraz zawieszenia zajęć dla chłopców z klasy 6a

w Szkole Podstawowej nr 45

od dnia 21 października 2020 r. do dnia 29 października 2020 r.

Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną zagrażającą zdrowiu uczniów, na podstawie § 18 ust. 2a i 2c Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 nr 5 z późniejszymi zmianami) zawieszam zajęcia w okresie od 21 października 2020 r. do dnia 29 października 2020 r. dla uczniów z klasy 6c oraz chłopców z klasy 6a w Szkole Podstawowej nr 45.

W związku z powyższym, na podstawie § 2 ust. 1 Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1389) zawieszone zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

Wojciech Kalicki

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1

im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

Zapraszamy Państwa Rodziców do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi przygotowanymi przez Ministerstwo Zdrowia na temat bezpieczeństwa epidemicznego i zasad odbywania kwarantanny w związku z koronawirusem:

Plakat ogólny

Plakat_zasady kwarantanny

Plakat_kwarantanna

Plakat_rozkladowka

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w imieniu wszystkich uczniów składamy najserdeczniejsze życzenia Dyrekcji, Nauczycielom i wszystkim Pracownikom Szkoły. Życzymy Wam wielu sukcesów zawodowych i cierpliwości. Bardzo dziękujemy za wszelkie rady, pochwały i słowa krytyki, które od Was otrzymaliśmy. Dziękujemy za cały trud włożony w nasze wychowanie, za wiarę w nas, cierpliwość, serdeczność i wyrozumiałość okazywaną nam na co dzień. To właśnie dzięki Wam mamy możliwość stania się mądrymi i wartościowymi ludźmi.

Dziękujemy, że jesteście z nami!

Samorząd Uczniowski

Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, że 14.10.2020r. (środa) - Dzień Edukacji Narodowej - jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta (SP 45 oraz XIV LO).

W tym dniu pracować będzie świetlica szkolna oraz stołówka.

Z dniem 6 października 2020 r. na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 wprowadzona zostaje aktualizacja procedur BHP obowiązujących w trakcie pandemii Koronawirusa COVID-19.

Tym samym ust. 5 niniejszego dokumentu przyjmuje następujące brzmienie:

"Procedura przyjęcia dziecka do szkoły

1) Uczniowie klas 1-3 mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez rodzica/prawnego opiekuna bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

2) Rodzic/prawny opiekun w celu przyprowadzenia lub odebrania ucznia z klas 1-3 może wejść do wydzielonej „strefy dla rodzica " przy wejściu do szkoły od ul. Radzyńskiej i/lub do szatni .

a. w celu odebrania dziecka ze świetlicy rodzic/prawny opiekun sygnalizuje ten fakt używając dzwonka przy wejściu głównym do szkoły.

b. pracownik obsługi informuje wychowawcę świetlicy.

c. wychowawca świetlicy przyprowadza dziecko do rodzica/prawnego opiekuna.

d. rodzic odbiera dziecko w szatni w miejscu oznaczonym „strefa rodzica”.

3) Opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci mogą wchodzić do wydzielonej „strefy dla rodzica " przy wejściu do szkoły od ul. Radzyńskiej i/lub do szatni zachowując zasady:

a. jeden opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

d. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk)."

 

Decyzją Rady Pedagogicznej z dniem 24 września 2020 r. na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących wprowadzona zostaje aktualizacja procedur BHP obowiązujących w trakcie pandemii Koronawirusa COVID-19.

Tym samym ust. 3 pkt. 4 niniejszego dokumentu przyjmuje następujące brzmienie:

"Uczniowie klas IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 45 oraz uczniowie XIV Liceum Ogólnokształcącego mają obowiązek zakrywać nos i usta po wejściu do budynku szkoły, na korytarzach podczas przerw międzylekcyjnych, w stołówce do chwili rozpoczęcia spożywania posiłku i po nim, w bibliotece szkolnej, w łazienkach, a także w pomieszczeniach służbowych, takich jak sekretariat, gabinety pracowników szkoły oraz pokój nauczycielski oraz inne przestrzenie wspólne."

Poniżej przekazujemy zaktualizowane procedury BHP obowiązujące uczniów, rodziców/opiekunów oraz pracowników Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie w trakcie pandemii Koronawirusa COVID-19 w roku szkolnym 2020/2021.

Pobierz plik .pdf

Eliminacje I etapu konkursów przedmiotowych
Lubelskiego Kuratora Oświaty
w Szkole Podstawowej nr 45 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie:

 • POLONISTYCZNY – 12.10.2020 r. (Sala konferencyjna)
 • CHEMICZNY – 13.10.2020 r. (Sala konferencyjna)
 • JĘZYK NIEMIECKI – 15.10.2020 r. (Sala B36)
 • JĘZYK ANGIELSKI – 16.10.2020 r. (Sala konferencyjna)
 • MATEMATYCZNY – 19.10.2020 r. (Sala konferencyjna)
 • HISTORYCZNY – 20.10.2020 r. (Sala konferencyjna)
 • JĘZYK HISZPAŃSKI – 21.10.2020 r. (Sala konferencyjna)
 • BIOLOGICZNY – 22.10.2020 r. (Sala B36)
 • GEOGRAFICZNY – 23.10.2020 r. (Sala konferencyjna)

Początek konkursów godz. 9.00

Wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego 2020/2021

Szkoły Podstawowej nr 45 im. Z. Herberta w Lublinie

W środę 30 września 2020 r. z zachowaniem bezpieczeństwa sanitarnego przeprowadzone zostały wybory do Samorządu Uczniowskiego. Nad prawidłowością przebiegu głosowania oraz zliczania głosów czuwała komisja w składzie: Joanna Jaroszewska, Julia Góra i Wiktor Włodarczyk z klasy 7b oraz nadzorujący ich pracę Pan Arkadiusz Majewski. Głosowanie odbyło się na czwartej i piątej godzinie lekcyjnej wskazanego dnia. Uczniowie przebywający na kwarantannie mieli również możliwość oddania swojego głosu zdalnie w aplikacji MS Teams, z czego skorzystali.

W wyborach swój głos oddało 213 uczniów uprawnionych do głosowania.

Do pracy w Samorządzie Uczniowskim zgodnie z kolejnością wynikającą z liczby głosów zostali wybrani:

Oliwia Frączek z kl. 7b 52 głosy

Adam Kasperski z kl. 5a 40 głosów

Karolina Zielińska z kl. 7c 28 głosów

Zuzanna Flis z kl. 7b 24 głosy

Jessica Sowińska z kl. 7c 20 głosów

Ernest Piskorski z kl. 4b 17 głosów

Wiktoria Gap z kl. 5b 17 głosów

Iga Tryl z kl. 5b 6 głosów

Pozostali kandydaci nie przekroczyli progu wyborczego wynoszącego 5 głosów.

Serdecznie dziękujemy wszystkim kandydatom za udział w wyborach, komisji oraz uczniom, którzy wzięli udział w głosowaniu. W ten sposób nasza młodzież bierze udział w kreowaniu działań podejmowanych na terenie szkoły włączając się w kształtowanie jej wizerunku. Serdecznie zapraszamy wybrane osoby do pracy i zachęcamy do odważnego wprowadzania w życie swoich pomysłów.

Zapraszamy do zobaczenia zdjęć z przebiegu kampanii wyborczej i głosowania w galerii zdjęć.

Pierwsze zebranie nowowybranego Samorządu Uczniowskiego odbędzie się we wtorek 6 października 2020 r. o godzinie 10.35 w sali B21. Zapraszamy wybrane osoby!!!

Arkadiusz Majewski

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

Szanowni Państwo rodzice/prawni opiekunowie,

w dniu 6 października 2020 r. (wtorek) w godz. 16.30-17.30 odbędą się zdalne konsultacje indywidualne dla rodziców uczniów naszej szkoły.

Rodzic/prawny opiekun loguje się na konto ucznia na platformie MS Teams i dzwoni do wybranego nauczyciela na audio lub wideo spotkanie.

Dopuszczalna jest inna zdalna forma kontaktu rodzica/prawnego opiekuna z nauczycielem po wcześniejszym ustaleniu (np. telefon, skype etc).

Przypominamy, że we wszystkich sprawach mogą Państwo kontaktować się w dowolnym czasie z wychowawcami klas i nauczycielami poszczególnych przedmiotów za pośrednictwem wiadomości w dzienniku elektronicznym.

 

Komunikat nr 3/20/21 z dnia 24 września 2020 r.

Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

dotyczący zawieszenia zajęć w klasie 5b w Szkole Podstawowej nr 45

od dnia 25 września 2020 r. do dnia 1 października 2020 r.

Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną zagrażającą zdrowiu uczniów, na podstawie § 18 ust. 2a i 2c Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 nr 5 z późniejszymi zmianami) zawieszam zajęcia w okresie od 25 września 2020 r. do dnia 1 października 2020 r. dla uczniów z klasy 5b Szkoły Podstawowej nr 45.

W związku z powyższym, na podstawie § 2 ust. 1 Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1389) zawieszone zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

Wojciech Kalicki

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1

im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas 4-8 do udziału w wyborach przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły!!!

Zgłoszenia kandydatów i jednocześnie kampanię wyborczą rozpoczynamy w poniedziałek 21 września 2020 r. Od tego dnia można będzie zgłosić swoją kandydaturę wpisując imię i nazwisko, klasę oraz krótkie hasło reklamowe na tablicy mieszczącej się obok pokoju nauczycielskiego. Na zgłoszenia kandydatów czekamy do dnia 29 września 2020 r. Mile widziane będą też plakaty reklamowe promujące kandydatów i proponowane przez nich działania na rzecz uczniów i szkoły.

Wybory zostaną przeprowadzone w środę 30 września 2020 r.

Ze względu na sytuację epidemiczną będą one miały inną formę niż co roku. Tego dnia jeden z opiekunów Samorządu Uczniowskiego z zachowaniem środków bezpieczeństwa odwiedzi wszystkie klasy 4-8 podczas lekcji i udostępniając karty do głosowania umożliwi oddanie głosu na wybranego kandydata.

Uwaga: Uczniowie klasy 5b przebywającej na kwarantannie mogą również wziąć udział w głosowaniu zdalnym. W przygotowanym specjalnie na potrzeby głosowania dla tej klasy zespole w aplikacji MS Teams został udostępniony formularz, w którym należy zaznaczyć jednego kandydata i kliknąć prześlij. Można oddać tylko jeden głos.

Do wyborów czas przystąpić!

Na to czasu wstyd poskąpić!

Zgłoś się uczniu, zmieniaj z nami!

To na ciebie dziś czekamy!

wybory

Arkadiusz Majewski

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

Serdecznie zapraszamy do udziału w pierwszym w tym roku szkolnym zebraniu z Rodzicami według poniższego harmonogramu:
 
8 września (wtorek) 2020 r. w formie stacjonarnej (w szkole) klasy 1, 3 i 4
 
I TURA (pierwsza połowa klasy, od numeru pierwszego w dzienniku do 10) godz. 16.30
 
II TURA (druga połowa klasy, od numeru 11 w dzienniku do ostatniego) godz. 17.30
 
1a - E6
 
1b - E19
 
3a - E25
 
3b - E28
 
4a - B10
 
4b - B24
 
9 września (środa) 2020 r. w formie on-line (MS Teams, rodzic loguje się na konto ucznia) klasy 2 oraz 5-8 
 
godz. 16.30

OBSŁUGA INTERESANTÓW

w sekretariacie szkoły

odbywa się wyłącznie w wyznaczonych godzinach!

 

Poniedziałek

-

745 - 1300

Wtorek

-

1030 - 1530

Środa

-

745 - 1300

Czwartek

-

1030 - 1530

Piątek

-

745 - 1300

 

Zapraszamy do składania deklaracji korzystania z opieki oferowanej przez świetlicę szkolną. Poniżej zamieszczamy dokumenty niezbędne do zgłoszenia dziecka.
Wypełnione karty wraz z podpisanymi klauzulami informacyjnymi będą przyjmowane w świetlicy (sala E4) począwszy od dnia 1 września br.

INAUGURACJA NOWEGO ROKU SZKOLNEGO

2020/2021

1 września 2020 r. (wtorek)

Szkoła Podstawowa nr 45 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

Klasy I

 • Godz. 8.00 – spotkanie Uczniów z Wychowawcami w salach lekcyjnych
 • Godz. 8.30 – uroczyste ślubowanie Uczniów w Sali gimnastycznej

Klasy II i III

 • Godz. 9.30 – spotkanie Uczniów z Wychowawcami w salach lekcyjnych

Klasy IV

 • Godz. 10.00 – spotkanie Uczniów w Sali gimnastycznej z Dyrekcją szkoły i Nauczycielami,
  a następnie spotkanie z Wychowawcami w salach lekcyjnych

Klasy V i VI

 • Godz. 10.30 – spotkanie Uczniów z Wychowawcami w salach lekcyjnych

Klasy VII i VIII

 • Godz. 11.30 – spotkanie Uczniów z Wychowawcami w salach lekcyjnych

UWAGA!
Przy wejściu do szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk oraz obowiązek zakrywania ust i nosa.
Uczniowi może towarzyszyć jeden rodzic/prawny opiekun.

Przydział sal na spotkania:

Klasa Wychowawca Sala
1a p. Dorota Sękowska E6
1b p. Beata Skawińska-Migacz E19
2a p. Barbara Jabłońska-Łomott E19
2b p. Hanna Borawska E25
3a p. Małgorzata Białocha E28
3b p. Elżbieta Kostrzewska E14
4a p. Agnieszka Bartkow-Lewandowska B9
4b p. Anna Moroziewicz B38
5a p. Ewa Tomanek B20
5b p. Grażyna Zwolińska-Domań B22
6a p. Robert Struski B34
6b p. Bożena Malec B33
6c p. Arkadiusz Majewski B21
7a p. Anna Korzec B24
7b p. Beata Winiarczyk B11
7c p. Ewa Cydejko B23
7d p. Violetta Sobczyk B10
8a p. Marcin Sadowski B37
8b p. Ewa Goljan B35

W piątek, 31 lipca br. wydawane będą zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty przez Wychowawców zgodnie z zasadami bezpieczeństwa sanitarnego (osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu) według następującego harmonogramu:

 

8a - 10.00-11.00, sala B10

 

8b - 10.30-11.30, sala B23

 

8c - 11.00-12.00, sala B34

 

Uczeń lub rodzic ucznia/opiekun prawny odbiera zaświadczenie potwierdzając ten fakt podpisem w prowadzonej przez szkołę ewidencji wydanych świadectw. Prosimy zabrać ze sobą długopis.

Po podanym wyżej terminie istnieje możliwość odbioru zaświadczenia w sekretariacie szkoły w dniu 3 i 4 sierpnia w godzinach od 9 do 14.

Informujemy, że w dniach 26-30.06.2020 r. sekretariat będzie przyjmować dokumenty rekrutacyjne do klas pierwszych XIV LO w godz.

 - 26.06.2020r. (piątek) 14:00 - 17:00

 - 29.06.2020r. (poniedziałek) - sekretariat nieczynny. W sprawach pilnych prosimy kontaktować się poprzez adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 - 30.06.2020r. (wtorek) 9:00-14:00.

Ksiądz Proboszcz oraz Księża katecheci serdecznie zapraszają  społeczności Szkoły Podstawowej nr 45 oraz XIV Liceum Ogólnokształcącego  na Mszę św. z okazji zakończenia roku szkolnego 2019/2020, która odbędzie się   25 czerwca 2020 r. /czwartek/ o godz. 18.00 w Kościele pw. Dobrego Pasterza.

Księża przypominają także, że istnieje  możliwość uczestnictwa we Mszy. św. on-line.

Komunikat nr 8/19/20

Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1
im. Zbigniewa Herberta z dnia 18 czerwca 2020 r.

Harmonogram wręczenia świadectw uczniom z okazji zakończenia roku szkolnego 2019/2020 w Szkole Podstawowej nr 45

26 czerwca 2020 r.

Uczniów klas 8 serdecznie zapraszam

na uroczystość wręczenia świadectw ukończenia szkoły podstawowej i Dyplomów Absolwenta:

Klasa 8a – godz. 8.30 – sala gimnastyczna

Klasa 8b – godz. 9.30 – sala gimnastyczna

klasa 8c – godz. 10.30 – sala gimnastyczna

Istnieje możliwość odbioru świadectwa dla zainteresowanych Rodziców/prawnych opiekunów uczniów klas 1-4. Uczniowie klas 5, 6 i 7 mogą odebrać świadectwo osobiście. Świadectwa będą wręczali Państwo Wychowawcy klas.

Przy odbiorze świadectwa obowiązują zasady bezpieczeństwa sanitarnego – osłona nosa i ust, dezynfekcja rąk, dystans społeczny!

Klasa Godz. Miejsce Wejście do budynku na hol szkolny
7a, 7b 11.00-12.00

plac przed szkołą od strony

ul. Radzyńskiej,

w razie deszczu - hol główny szkoły

7a - ul. Radzyńska

7b - ul. Paganiniego

6a, 6b 12.00-13.00

6a - ul. Radzyńska

6b - ul. Paganiniego

6c, 6d 13.00-14.00

6c - ul. Radzyńska

6d - ul. Paganiniego

5a, 5b, 5c 14.00-15.00

5a, 5b - ul. Radzyńska

 5c - ul. Paganiniego

4a, 4b 15.00 -16.00

4a - ul. Radzyńska

4b - ul. Paganiniego

3a, 3b , 2a 16.00-17.00

3a, 3b - ul. Radzyńska

2a - ul. Paganiniego

2b, 1a, 1b 17.00-18.00

2b, 1a - ul. Radzyńska

1b - ul. Paganiniego

Drugi termin wydania świadectwa przez wychowawców - od 1 września 2020 r.

                                                                                  

Z wyrazami szacunku i wdzięczności

Dyrektor

Wojciech Kalicki

 

Data/godzina egzaminu

Przedmiot

Sala egzaminacyjna

Kody zdających

Wejście do budynku szkolnego

Szatnia

16-18.06.2020

/wtorek-środa-czwartek/

9:00

 

Język polski

Matematyka

Język angielski

 

B 20

B10, B19, B21, C06, C08, C12, C16, C19, C22

Seg. B od strony Orlika

wejście od godz. 8.30

B23

B22

A01, A05, A07, A16, A19, A20, B04, B06, B07

Seg. B od strony Orlika

wejście od godz. 8.30

B23

B24

A03, A06, A12

Seg. B od strony Orlika

wejście od godz. 8.30

B23

Sala gimnastyczna

A02, A04, A08, A09, A10, A11, A13, A14, A15, A17, A18, A21, A22, B02, B03, B05, B08, B09, B11, B12, B13, B14, B15, B16

Od ul. Radzyńskiej – strona SP 45

wejście od godz. 8.20

Sala taneczna

B17, B18, B20, B22, B23, B24, C01, C02, C03, C04, C05, C07, C09, C10, C11, C13, C14, C15, C17, C18, C20, C21, C23

Od placu szkolnego seg. D

wejście od godz.
8. 20

 

D 9